APIE PROJEKTĄ

Pasaulinė COVID 19 pandemija, kurią sukėlė naujo tipo koronavirusas, privertė šimtus tūkstančių švietimo įstaigų kurti nuotolinio mokymo schemą ir strategiją bei skubiai diegti ir įgyvendinti savo institucijose. Daugelyje Europos švietimo institucijų teiktų ataskaitų buvo minima daugialypė nuotolinio mokymo nauda. Tam pritaria ir kai kurios iniciatyvos, įtrauktos į 2020 m. Europos skaitmeninę  darbotvarkę, pavyzdžiui, “Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo” darbotvarkė, “Judus jaunimas” arba Skaitmeninė darbotvarkė ir Inovacijų sąjunga; tai skatina naujoves ir švietimo modernizavimą Europoje.

Europos komisija padarė tam tikrą pažangą siekdama skaitmeninio švietimo plėtros, pasiūlydama tokias sistemas kaip „DigComp“ ir „DigCompEdu“, tačiau vis dar reikia toliau plėtoti Skaitmeninio mokytojo vaidmenį, ypač vystant ne techninius ar technologinius įgūdžius  ir kompetencijas.

UŽDAVINIAI

 • Apibrėžti Skaitmeninio mokytojo vaidmenį
 • Sudaryti kompetencijų, reikalingų Skaitmeniniam mokytojui, žemėlapį
 • Sukurti įrankius, palaikančius Skaitmeninio mokytojo vaidmens plėtrą
 • Surengti pilotinius mokymus 12 mokytojų suteikiant jiems Skaitmeninių mokytojų kvalifikaciją
 • Sukurti profesinio mokymo mokytojų (Skaitmeninių mokytojų) internetinę bendruomenę
 • Į projekto plėtrą įtraukti bent 10 suinteresuotųjų šalių – asocijuotų partnerių, kurie taikytų projekte sukurtus rezultatus bei viešintų projektą

TIKSLINĖS GRUPĖS

 • Profesinio mokymo mokytojai
 • Profesinio mokymo centrų vadovai/ės
 • Mokytojų rengimo įstaigos
 • Tęstinio mokymo įstaigos
 • Nacionalinės organizacijos, įgyvendinančios „DigComp“ ir „DigCompEdu“ programas
 • Kitos suinteresuotos šalys profesinio rengimo ir mokymo srityje, institucijos organizuojančios neformalų mokymą

POVEIKIS

 • Padidėjęs tikslinių grupių dalyvių informuotumas apie internetinį mokymą ir jo įgyvendinimui skirtus įrankius
 • Apmokyti profesinio rengimo mokytojai, kurie turi Skaitmeninio mokytojo komepetencijas ir  jie naudodami projekte sukurtus rezultatus ugdymo procese bei viešindami savo patirtį per įvairius tinklus didins projekto rezultatų sklaidą ir naudojamumą
 • Didesnis mokinių, įtrauktų į internetinį švietimą, skaičius, ypač turinčių specialiųjų poreikių arba esančių socialinės ar švietimo įtraukties rizikoje
 • Pakėlusi kvalifikaciją profesinio mokymo centrų bendruomenė (o taip pat ir kitų švietimo sektorių bendruomenė, ypač mokytojai), bus įgalinta teikti mokymus internete
 • Aktyvesnis dalyvavimas mokyme/si Europos lygiu

REZULTATAI

PROJEKTO DUOMENYS

Erasmus+ Strateginė Partnerystė profesinio mokymo ir rengimo srityje

 Projekto sutarties Nr:  2020-1-LT01-KA202-077938

Projekto laikotarpis: 01/11/2020 – 31/12/2022

Skip to content